Άρθρα του Κ.Ο.Κ. που αφορούν την οδήγηση ποδηλάτων.

Αφορμή για αυτό το post αποτέλεσε το ατύχημα, το οποίο συνέβη στην πόλη μας με εμπλοκή σε αυτό μιας ποδηλάτισσας.
Από τη στιγμή που όλοι εμείς κυκλοφορούμε στην πόλη μας με βασικό μέσο μεταφοράς το ποδήλατο, καλό είναι να γνωρίζουμε τι ορίζει ο Κ.Ο.Κ. για τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας.
Βασικό θέμα είναι ότι ως προς τα δικαιώματά μας (αλλά και τις υποχρεώσεις μας) ως ποδηλάτες, ο ΚΟΚ δεν μας διαφοροποιεί γενικά ως προς τους οδηγούς μοτοποδηλάτων και μηχανών. Οπότε τυπικά, όποιο δικαίωμα έχουν αυτοί στην κυκλοφορία, ισχύει και για εμάς τους ποδηλάτες. Οτιδήποτε γνωρίζετε ως δικαίωμα ή υποχρέωση ενός οδηγού (π.χ. κυκλοφορία στη δεξιά πλευρά, οδήγηση με σύνεση, όχι κατανάλωση αλκοόλ, προειδοποίηση των άλλων οδηγών για αλλαγή λωρίδας κτλ) ισχύουν αυτούσια και για τους ποδηλάτες. Προσέξτε όμως γιατί επιμένω περισσότερο στις υποχρεώσεις μας (κάποιες εκ των οποίων μάλιστα ο Κ.Ο.Κ. αναφέρει ρητά). Καταρχήν θεωρώ βασικό ότι εμείς οι ποδηλάτες (όπως θέλω να πιστεύω) πρεσβεύουμε μια άλλη προσέγγιση στην καθημερινότητά μας στην πόλη, πιο πολιτισμένη, πιο ήρεμη και εναλλακτική, εντούτοις όμως, άμα θέλουμε να μας σέβονται και να τηρούν όλοι τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας απέναντί μας, οφείλουμε πρώτοι εμείς να το κάνουμε. Πέραν αυτού του γεγονότος, αν συμβεί κάποιο ατύχημα στους δρόμους με εμπλεκόμενο ποδηλάτη και τεθεί θέμα αποζημίωσης, υλικών ζημιών ή ανθρώπινου τραυματισμού,
τότε αν και εφόσον διαπιστωθεί από το Δικαστήριο παραβίαση κάποιας από των υποχρεώσεών μας, μερίδιο συνυπαιτιότητας ή ακόμα και το σύνολο της υπαιτιότητας, θα καταλογισθεί και στον ποδηλάτη, με τις ανάλογες κυρώσεις, ενώ μερίδιο συνυπαιτιότητας μπορεί να έχει ακόμα και ο εμπλεκόμενος πεζός (ναι, ναι ο ΚΟΚ ορθότατα, ορίζει και πως πρέπει να περπατάμε). Ορίστε λοιπόν τα βασικότερα άρθρα του Κ.Ο.Κ τα οποία αφορούν την κίνηση μας στους δρόμους με ποδηλατο.

Άρθρο 2 Ορισμοί
«Ποδήλατο»: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.»
Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Άρθρο 16 Θέση επί της οδού
1. Στο οδικό δίκτυο της χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 17 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα, να οδηγεί το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη ολόκληρο το οδόστρωμα είναι ελεύθερο.
2. ο οδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απολύτου ανάγκης, υποχρεούται να κινείται αποκλειστικά στις καθορισμένες για την κατηγορία του οχήματός του ειδικές οδούς, οδοστρώματα και λωρίδες κυκλοφορίας όπου υφίστανται τέτοιες ………… οι δε οδηγοί μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μη μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υποχρεούνται να κινούνται κατά μήκος οποιουδήποτε προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας βατού ερείσματος της οδού, εφόσον υπάρχει, και δεν προκαλείται δυσχέρεια στους χρησιμοποιούντες αυτό, άλλως πλησίον του άκρου δεξιού του οδοστρώματος.

Άρθρο 21 Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων

1. ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση την κατεύ8υνση και την ταχύτητά τους.
2. Πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης, αν δε αυτοί δεν λειτουργούν, υποχρεούται να δώσει τα ακόλουθα σήματα με το χέρι:
α) Έκταση του βραχίονα για στροφή προς την κατεύθυνση αυτού.
β) Κάμψη του βραχίονα προς τα πάνω για στροφή προς την αντίθετη πλευρά αυτού.
γ) Κάμψη του βραχίονα προς τα κάτω, για τον ελιγμό στάθμευσης.
3. Η προειδοποίηση που δίνεται με τους δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ελιγμού και να παύει όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός.
4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που επιχειρεί στην οδό συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς και κίνηση που εγκυμονεί κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»

Άρθρο 35 Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης
3. Τη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκής, η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων οχημάτων που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση πρέπει να επισημαίνεται με τα μπρος και πίσω φώτα θέσης ή στάθμευσης. Εξαιρούνται:
β) Τα δίτροχα ποδήλατα, δίτροχα μοτοποδήλατα ή δίτροχες μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση στα άκρα του οδοστρώματος σε κατοικημένη περιοχή και δεν είναι εφοδιασμένα με συσσωρευτή (μπαταρία).

Άρθρο 40 Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγορεύεται:
α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.
β) Να ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα.
γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματος τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα.
ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή
απόσταση μεταξύ των οδηγών. Ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υποχρεούνται,
όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
3. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας,
όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.
4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες
στα οχήματά τους. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει
δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, ως και σε μοτοποδήλατο, που διαθέτει, από κατασκευή, προσαρμοσμένο σταθερό πρόσθετο κάθισμα.
Οι οδηγοί μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη μόνο μέσα στα ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για το σκοπό αυτόν και σε πρόσθετο κάθισμα, το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού.
5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, πλην των περιπτώσεων στ` και ζ της παραγράφου 1, όπου ο παραβάτης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»

Άρθρο 52 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

Άρθρο 59 Τροχοπέδηση ποδηλάτων
1. Τα ποδήλατο επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με δύο συστήματα τροχοπέδησης, ανεξάρτητα μεταξύ τους, άμεσης και αποτελεσματικής ενέργειας, εκ των οποίων το μεν ένα θα επενεργεί στο μπροστινό, το δε άλλο στον πίσω τροχό.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

Άρθρο 76 Φώτα ποδηλάτων
1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και ανταλακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό. Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα.
2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.»

Άρθρο 81 Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων
6. Τα ποδήλατα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σε αθλητικούς αγώνες, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.
27. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα άλλης κατηγορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.»

Άρθρο 88 Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων
1. Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, [ποδήλατο] ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι` αυτό άδεια κυκλοφορίας.
6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί μοτοποδήλατο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί ή έχει λήξει, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, αυτός δε που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή κυκλοφορεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας, τιμωρείται με πρόστιμο
δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. (έχει περιέλθει σε αχρησία, για αυτό και ο όρος «ποδήλατο» είναι σε παρένθεση)

ΦΙΛΙΚΑ

NIИ

11 Σχόλια so far »

 1. 1

  madhava said,

  …ενδιαφέρον είχαν τα άρθρα του ΚΟΚ.
  Βέβαια αυτό που μου έμεινε είναι το «Διοικητικόν Πρόστιμον»!!…

  σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι , όοοοολοι οι ποδηλάτες είναι έτοιμοι να τηρήσουν οοοοόλα τα ανωτέρω εάν και μόλις, λυθούν ΟΛΑ τα άλλα καθημερινά και πολύ σημαντικότερα προβλήματά τους.

  Δηλαδή, έαν υπάρχει ένα δίκτυο που μου επιτρέπει να κινούμαι άνετα με το ποδήλατο μου, ούτε σε πεζοδρόμια θα χρειάζεται να ανεβαίνω, ούτε σε μονόδρομους να μπαίνω κτλ. κτλ.

  τις σούζες δεν τις κόβω…χαχα

 2. 2

  Psilos.. said,

  Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαν φίλο και συνοδοιπόρο madhava!! και σαφώς και έχουμε όλοι υποχρεώσεις απέναντι στον Κ.Ο.Κ. ας μας βοηθήσουνε οι υπεύθυνοι να τους εφαρμόσουμε…

 3. 3

  pahoulakis said,

  NIN ευχαριστούμε για τις πληροφορίες σου σχετικά με τον Κ.Ο.Κ. , θα ομολογούσα πως κάποιες υποχρεώσεις μου ως ποδηλάτης δεν τις ήξερα . Όπως π.χ. ότι πρέπει να έχω και φως στο μπροστινό μέρος του ποδηλάτου μου .
  Να πω όμως την κακία μου, αυτοί που έφτιαξαν τον Κ.Ο.Κ. για τους ποδηλάτες όλο πρέπει και πρέπει αναφέρουν . Για τα δικαιώματά μας πουθενά. Αν και φαντάζομαι πως οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων , πεζοδρομίων, διαβάσεων κλπ στις πόλεις κάτι το οποίο δεν ισχύει.
  Αυτό που μου άρεσε πάντως ήταν εκεί που αναφέρει :
  Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων .χαχαχα!
  Δείτε στα θέματα σχετικά με τις κοινές – καταστάσεις στο blog σχετικά με τους πδηλατόδρομους στην πόλη και θα καταλάβετε το γιατί . Και που να δείτε και τις φωτογραφίες που πρόκειται να ανεβάσω τις επόμενες μέρες για τους υπόλοιπους ποδηλατόδρομους στην πόλη μας . Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της !
  Επίσης ενδιαφέρον έχει η επέκταση του χεριού για αλλαγή πορείας , όχι πως δεν το γνωρίζω ή πως δεν το εφαρμόζω , αλλά ειδικά στα Τρίκαλα αν βγάλεις φλας με το χέρι για να στρίψεις , πρέπει με το άλλο να κάνεις το σταυρό σου ελπίζοντας πως ο οδηγός Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτας που ακολουθεί θα σε δει και θα σε σεβαστεί . Άρα αυτόματα παραβιάζεις την κώδικα που αναφέρει πως η οδήγηση πρέπει να γίνεται και με τα 2 χέρια ,χαχα!
  Μadhava συμφωνώ μαζί σου , αν και πιστεύω σε μεγάλο ποσοστό τηρούμε τον κώδικα.Όταν τηρήσουν και οι αρμόδιοι τις δικές τους υποχρεώσεις απέναντι στους ποδηλάτες υπόσχομαι να εφαρμόσω τον κώδικα πλήρως , με μια μικρή εξαίρεση βέβαια. Το να μην οδηγώ πιωμένος ,χαχα!

 4. 4

  SOTOS said,

  Τελικά τα ποδήλατα είναι υποχρεωμένα να έχουν άδεια κυκλοφορίας ? Δηλαδή ΟΛΑ τα ποδήλατα στην χώρα είναι παράνομα ?Το οτι ο Νομος έχει περιέλθει σε αχρηστία τι σημαίνει πρακτικά ? Ή ισχύει ή έχει καταργηθεί . Από οτι έχω καταλάβει αφ΄ης στιγμής το ποδήλατό μου δεν έχει άδεια κυκλοφορίας είμαι παράνομος και ευθύνομαι σε περίπτωση δυστυχήματος. Μήπως θα έπρεπε να έχω και ασφάλεια στο ποδήλατό μου ? Πριν από μερικά χρόνια στη Λέσβο μια δεκαπεντάχρονη μαθήτρια παρασύρθηκε με το ποδήλατό της από αυτοκίνητο. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου (αυτοκινητιστή) υποστήριξε ότι η μαθήτρια πρώτον ΔΕΝ είχε άδεια κυκλοφορίας για το ποδήλατό της και δεύτερον ΔΕΝ είχε άδεια οδηγήσεως (διπλωμα) όπως ο Νόμος ορίζει για ποδήλατα και μοτοποδήλατα. Το δικαστήριο δικαίωσε τον κατηγορούμενο. Γνωρίζει κανείς κάτι περισσότερο από μένα ?

 5. 5

  NIN said,

  – Στην § 6 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι: «Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός παυ οδηγεί μοτοποδήλατο που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί ή έχει λήξει, τιμωρείται με πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, αυτός δε που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή κυκλοφορεί ζωήλατο όχημα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας, τιμωρείται με πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.»
  Δηλαδή το μόνο που ορίζει ο Κώδικας ως ποινή είναι καταρχήν ΜΟΝΟ διοικητικό πρόστιμο και όχι κάποια ποινή στερητική της ελευθερίας.

  – Πέραν αυτού ένας νόμος μπορεί να έχει πέσει σε αχρησία λόγω π.χ. ότι κάποιο Δικαστήριο μέσω του ελέγχου συνταγματικότητας ενός νόμου, τον έκρινε αντισυνταγματικό, άρα πλέον να μην νομιμοποιείται ουδείς να τον χρησιμοποιήσει αλλά εντούτοις αυτή η διαδικασία δεν τον καταργεί κιόλας. Προβλέπεται άλλη διαδικασία για κατάργηση/τροποποίηση ενός νόμου.

  – Στο ερώτημα σου περί ασφάλισης των ποδηλάτων, ο νόμος για ασφάλιση των οχημάτων εξαιρεί τα ποδήλατα.

  – Τέλος, στη γενική σου παρατήρηση (και εννοώ ότι δεν έχω δει την απόφαση του Δικαστηρίου, για να σου απαντήσω συγκεκριμένα) το ότι ο συνήγορος του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι η ανήλικη δεν είχε άδεια κυκλοφορίας του ποδηλάτου ούτε άδεια ικανότητας οδήγησης αναφέρω τα εξής:
  α) Ο Κ.Ο.Κ στα σχετικά άρθρα 94 & 96 εξαιρεί τον οδηγό ποδηλάτου από την υποχρέωση του να έχει νόμιμη άδεια ικανότητας οδήγησης. Άρα δεν απαιτείται.
  β) Περί της άδειας κυκλοφορίας του ποδηλάτου, θαρρώ ότι σου έχω απαντήσει ανωτέρω και
  γ) Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Μπορεί όντως ο οδηγός να αθωώθηκε αλλά δεν ξέρουμε το γιατί. Και καταλαβαίνεις πόσο εμπορικός είναι ένας τίτλος σε εφημερίδα»50χρονος δολοφόνος 15χρονης μαθήτριας αθωώνεται επειδή αυτή δεν έιχε άδεια οδήγησης ποδηλάτου!!!».
  Βέβαια αν διαβάσει κάποιος όλο το άρθρο μπορεί στο τέλος να λέει ότι το θύμα δυστυχώς βγήκε εντελώς ξαφνικά από ένα στενό, πετάχτηκε ανάμεσα από δύο αυτοκίνητα, βγήκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και από την άλλη ο οδηγός κινούνταν με τη νόμιμη ταχύτητα, αδηγούσε συνετά, πέδησε, έκανε αποφευκτικό ελιγμό αλλά δεν ήταν δυνατό να αποφευχθεί το ατύχημα. Και τελικά να μην του αναγνωρίστηκε ούτε καν συνυπαιτιότητα… ή έστω ένα μικρό ποσοστό συνυπαιτιότητας.
  Για να στο πω και πιο απλά: δεν αρκεί η παράβαση ενός κανόνα του Κ.Ο.Κ. για να σου αναγνωριστεί η υπαιτιότητα ενός ατυχήματος. Το Δικαστήριο θα κρίνει. Δηλαδή, αν εμπλακείς με το αυτοκίνητό σου σε ατύχημα και από τη μία εσύ δεν έχεις άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου αλλά δεν καμία υπαιτιότητα ως προς την πρόκληση αυτού, ενώ ο άλλος παραβίασε ΣΤΟΠ ή οδηγούσε μεθυσμένος κτλ τότε θα είναι 100% υπαίτιος ο άλλος. Άλλο θέμα το αν εσύ θα τιμωρηθείς με διοικητικό πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης για την μη ύπαρξη διπλώματος.

  Ελπίζω να μη σε κούρασα και να σου έλυσα τις απορίες…
  Πάντα φιλικά.

 6. 6

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ said,

  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΚΟΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΗ. ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΚ

 7. 7

  Γι΄ αυτό φωνάζω και λέω ότι ΠΡΕΠΕΙ όλοι εμείς οι ποδηλάτες να έχουμε συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για το ποδήλατό μας!!! Δείτε για λεπτομέρειες… https://www.facebook.com/profile.php?id=100002061742443

 8. 9

  john said,

  prostimo me draxmes? kala poso palio einai touto!? katarxas pleon ta podilata apo to 2007 den xriazonte adeia

 9. 10

  Iris Rainbow said,

  εχω και γω μια ερωτηση.οταν δεν υπαρχει ποδηλτοδρομος και γινει καποιο ατυχημα η γενικα κυκλοφορουνε ποδηλατα οι ποδηλατες παρανομουνε;πρεπει να κυκλοφορουν μονο σε ποδηλατοδρομο ή οχι;

 10. 11

  Diego Diego said,

  Καλησπερα.Μια ερωτηση.Σε μια διασταυρωση επιτρεπεται απο τον Κ.Ο.Κ. να διασχιζει ο ποδηλατης μια διαβαση πεζων? Η πρεπει να κατεβει απο το ποδηλατο και να περασει απεναντι σπρωχνωντας το, δηλαδη ως πεζος?


Comment RSS · TrackBack URI

Γράψτε απάντηση στο NIN Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: